ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1) ALGEMEEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door MY SPECTRUM NV (Baron Ruzettelaan 233, 8310 Brugge, ondernemingsnummer: 0444.001.761 – hierna “My Spectrum”), op elke tussen My Spectrum en haar klant (“Klant”) gesloten overeenkomst, en op alle facturen van My Spectrum. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke tussen My Spectrum en de Klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden, behoudens tegenbewijs. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden. In elk geval zorgt het begin van uitvoering door My Spectrum ervoor dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden worden opgesteld in Nederlands en indien zij voor enig doel in een andere taal dan het Nederlands wordt vertaald, prevaleert de Nederlandstalige versie in alle gevallen. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dergelijk geval zullen My Spectrum en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2) TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Door het plaatsen van een bestelling komt er een overeenkomst tot stand en verbindt de Klant zich definitief. De Klant kan zijn bestelling niet kosteloos herroepen. Indien My Spectrum in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord toch een herroeping op verzoek van de Klant kan aanvaarden, zal de Klant een vergoeding van 20% van de verkoopwaarde verschuldigd zijn.

2.2 Enkel de Klant die als consument (= iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) wordt beschouwd, kan zijn bestelling die via een op afstand georganiseerd verkoopsysteem werd gedaan binnen de veertien dagen na levering kosteloos herroepen zonder opgave van reden. Alle transportkosten ten gevolge de herroeping zijn ten laste van de Klant.

3) PRIJS EN BETALING

3.1 De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijs die geldend is op de dag van het plaatsen van de bestelling en het afsluiten van de overeenkomst. In geval van koerswijziging of wijziging van eender welke belasting of taks op de koopwaar tussen de datum van bestelling en de datum van levering behoudt My Spectrum het recht om deze wijzigingen door te rekenen, zonder dat de Klant het recht heeft om daarvoor de ontbinding van de overeenkomst te vragen. My Spectrum is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout. Bij niet akkoord met een factuur moet acht dagen na ontvangst van de factuur deze schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd door de Klant.

3.2 De facturen vervallen dertig dagen na factuurdatum, indien geen andere betalingsmodaliteiten uitdrukkelijk zijn vermeld. Een afwijkende feitelijke of conventionele betalingstermijn of -modaliteit in het verleden heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken.

3.3 Voor de Klant die kan worden aangeduid als onderneming (= iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen) geldt dat bij gebrek aan integrale betaling op de vervaldag er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest is verschuldigd gelijk aan de intrest voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002, zonder dat de conventionele intrest lager mag zijn dan 12% per jaar. In geval van niet betaling op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 75 EUR. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant.

3.4 Voor de Klant die kan worden aangeduid als consument (= iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) geldt dat bij gebrek aan integrale betaling binnen twintig dagen na de eerste (kosteloze) herinnering er een conventionele intrest is verschuldigd gelijk aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002. In geval van niet betaling binnen twintig dagen na de eerste (kosteloze) herinnering is er bovendien een schadevergoeding verschuldigd van: a) 20 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 EUR is, b) 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is, en c) 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR als het verschuldigde saldo hoger is van 500 EUR.

Indien My Spectrum gehouden zou zijn bedragen te betalen aan de Klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van de Klant.

3.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met zes maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling.

3.6 My Spectrum behoudt zich het recht voor iedere verdere werkzaamheid voor de Klant definitief te staken of op te schorten tot zolang vervallen facturen niet zijn betaald en dit zowel voor wat de hoofdsom betreft als de intresten en schadebedingen; staking of opschorting moet vooraf niet worden medegedeeld.

4) LEVERING EN KLACHTEN

4.1 De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde My Spectrum, tot annulatie of ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding of vermindering van de prijs.

4.2 De Klant moet de goederen bij levering onmiddellijk onderzoeken en dient zijn klachten inzake niet-conformiteit onmiddellijk te signaleren. Indien de Klant bij de levering geen klachten formuleert aangaande eventuele zichtbare gebreken, aanvaardt hij op definitieve en onweerlegbare wijze dat de geleverde goederen conform zijn.

4.3 De Klant die andere klachten heeft omtrent de geleverde producten dient, op straffe van verval, My Spectrum daarvan onverwijld en op gemotiveerde wijze per e-mail én per aangetekende zending, in elk geval binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen, in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Eventuele klachten leiden er niet toe dat de Klant haar betalingsverbintenissen kan opschorten.

4.4 De goederen reizen op risico van de Klant. De risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen tijdens transport zijn integraal ten laste van de Klant.

5) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zo lang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn (inclusief alle gebeurlijk verschuldigde bijhorigheden), blijven ze eigendom van My Spectrum en behoudt zij het recht om de goederen terug te nemen, op kosten van de Klant. Alle risico’s zijn ten laste van de Klant na levering. Indien de goederen worden teruggenomen wegens wanbetaling, is de Klant, bovenop de intresten en het schadebeding, een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd, onverminderd het recht van My Spectrum om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

6) GARANTIE

De door My Spectrum verstrekte garantie en garantietermijn is steeds beperkt tot deze welke wordt aangeboden door de fabrikant, constructeur en/of invoerder en dit ten belope van de waarde van de aankoop en de overeenkomst. De Klant is verplicht alle nodige formaliteiten aangaande de garantie te vervullen. Vervangen onderdelen blijven eigendom van My Spectrum. In geval van herstelling of vervanging kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch kan hij de ontbinding van de overeenkomst eisen. Alle transportkosten in het kader van de garantie zijn lastens de Klant.

7) AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

7.1 My Spectrum is slechts aansprakelijk voor de directe schade ten gevolge van haar eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog. De aansprakelijkheid van My Spectrum is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde goederen. Alle onrechtstreekse schade, zoals indirecte, immateriële schade en gevolgschade wordt uitgesloten.

7.2 My Spectrum is niet aansprakelijk voor het niet-uitvoeren van haar verbintenissen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorzienbare gebeurtenissen buiten de macht van My Spectrum, met

inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, daad van God, overstroming, explosie, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, bedrijfsstoring, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, oproer, burgerlijke onlusten, rellen, gedeeltelijke of algemene staking of lockout, epidemie of soortgelijke situatie die als zodanig door de bevoegde autoriteiten zijn gekwalificeerd of het aannemen of invoeren van wetten of voorschriften in België die de getroffen partij verhinderen haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals bijvoorbeeld door de regering (of andere bevoegde autoriteiten) genomen ‘lockdown’maatregelen om een crisis aan te pakken. In geval van overmacht kan My Spectrum

de overeenkomst ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8) TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Klant en My Spectrum vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent